Algemene verkoopsvoorwaarden

1. tipi.ca BV

Algemene voorwaarden van Tipi.ca bv, Heuvel 76, 3920 Lommel. BE0804.275.401. Tel. Nr. 0492/581960 email: info@tipica.be rekening nr. KBC BE85 7330 7289 3106

2. toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle documenten uitgaande van Tipi.ca BV en op elke overeenkomst tussen Tipi.ca en de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling en/of ondertekenen van een offerte en/of betaling van een voorschot, aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op al onze prestaties en sluiten alle andere voorwaarden uit. Elke afwijking dient schriftelijk op voorhand door ons bevestigd te worden. Een clausule die niet in overeenstemming of die in contradictie is met onze algemene voorwaarden, en die van toepassing is op bestelbonnen, lastenboeken of eender welk ander document, kan ons niet ten laste gelegd worden tenzij hierover op voorhand door ons doelbewust een schriftelijk akkoord werd ondertekend.

3. offerte

Een prijsofferte is geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de offerte datum. Door de ondertekening van de offerte of bestelbon verbindt de opdrachtgever zich om de gedane bestelling in ontvangst te nemen.

4. klachten

Eventuele klachten, om geldig te zijn, moeten schriftelijk gedaan worden binnen acht dagen na levering of plaatsing. De inroeping van een klacht kan niet aangewend worden om de betalingen van correct aangeleverde goederen en diensten niet te betalen, zelfs indien die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

5. annulatie

Bij annuleren van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze laatste aan Tipi.ca BV een schadevergoeding verschuldigd aan 30´% van de overeengekomen totaalprijs van de bestelling. Tipi.ca BV kan om redenen van overmacht, eenzijdig de verkoopovereenkomst verbreken. In dit geval wordt tussen de beide partijen getracht naar een minnelijke schikking.

6. levertermijn

De levertermijn is louter indicatief en niet bindend voor Tipi.ca BV. De levertermijn zal zo stipt mogelijk nageleefd worden, doch een afwijking hiervan kan niet worden beschouwd als contractuele wanprestatie en kan dus geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot verbreking van het contact. In geval van overmacht, kan van Tipi.ca BV naar keuze ofwel de bestelling annuleren, ofwel de leveringstermijn verlengen , dit alles zonder recht op schadevergoeding of commerciële compensatie door de opdrachtgever.

7. betalingen

De facturen van Tipi.ca BV zijn betaalbaar binnen de 7 dagen uitgezonderd individuele afwijkingen toegestaan in de factuur. Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00€. Tevens is een verwijlinterest van 10% per jaar verschuldigd , eveneens vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper. De goederen blijven eigendom van Tipi.ca BV tot ze volledig betaald zijn..

8. Garantie

De wettelijke garantie bepalingen zijn van toepassingen op de producten en diensten geleverd door Tipi.ca BV.

9. Klachten

Eventuele klachten, om geldig te zijn, moeten schriftelijk gedaan worden binnen acht dagen na levering of plaatsing. De inroeping van een klacht kan niet aangewend worden om de betalingen van correct aangeleverde goederen en diensten niet te betalen, zelfs indien die deel uitmaken van dezelfde bestelling. Wij nemen iedere klacht of opmerking ter harte en zullen ons uiterste best doen, om u in geval van een klacht of opmerking, tevreden te stellen. In geval van geschillen tussen beide partijen, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.